Felhasználási feltételek

WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop

Az alábbi Felhasználási feltételek a WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön az eszköz, applikáció, weboldal és webshop használatával egy időben elfogad.

A WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop a myWIWE Kft. (székhely: 3300 Eger Faiskola út 5., továbbiakban: Üzemeltető) tulajdonát képzi és emellett a weboldal és a webshop üzemeltetését is végzi.

A WIWE eszköz, applikáció, weboldal és webshop felépítése, szerkezete és tartalmi vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: info@mywiwe.com

  1. Adatvédelmi rendelkezések

A szolgáltatásaink nem kívánnak semmilyen regisztrációt, így lehetővé válik, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa weboldalunkat, webáruházunkat és használja a WIWE eszközt és a kapcsolódó applikációt.

Azonban webshopban történő vásárlás esetén bizonyos mezők adatainak (név, szállítási cím…) megadása elengedhetetlen a gördülékeny kiszállításhoz. Az önkéntesen megadott személyes adatok teszik lehetővé a webshop használatát.

A myWIWE Kft. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.
 

Az applikációban tárolt személyes adatokkal a felhasználó rendelkezik. A myWIWE Kft.-nek vagy más külső félnek nincs hozzáférése az applikációban tárolt adatokhoz, így az applikáció törlésével a személyes adatok is törlésre kerülnek.

A felhasználóknak az applikáción belül lehetőségük van automatikusan megújuló előfizetések közül választani a WIWE alkalmazás egyes kiegészítő funkcióinak eléréséhez.

HRV életkor, stressz szint mérés és HRV (szívritmus variabilitás) trendkövetése

Automatikusan megújuló előfizetés

   

Ingyenes próbaidő: 30 nap

   
     

Név

Időtartam (hónap)

Díj (Ft)

Havi HRV trend előfizetés

1 hónap

350

3 havi HRV trend előfizetés

3 hónap

990

Féléves HRV trend előfizetés

6 hónap

1890

Éves HRV trend előfizetés

12 hónap

2940

 

A vásárlással kapcsolatos személyes adatokat az Apple és a Google Play áruházak kezelik általánosan érvényes applikáción belüli vásárlásra vonatkozó szabályozásuk szerint.

A részletes adatvédelemre vonatkozó szabályozást az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Az üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok, illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a weboldalon közzétett „Adatvédelmi szabályzat”-ban foglaltaknak megfelelően.

A Weboldalon található személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

  1. Szerzői jog

Az eszközben, applikációban, weboldalon és webshopon közzétett adatok, információk a myWIWE Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása kizárólag a myWIWE Kft. írásbeli előzetes engedélyével lehetséges, anélkül szigorúan tilos.

Az itt írtak megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

A weblap szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaz, többek között, de nem kizárólagosan szöveget, műszaki leírást, műszaki rajzot, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A weblap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a myWIWE Kft.-t illeti a tartalom kiválasztásában elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően.

A felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel.

  1. Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az üzemeltetőt a eszköz -, applikáció használóival, weboldalon - és webshopon látogatóival szemben azon károkért, amelyek az eszköz -, applikáció- weboldal és webshop eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az üzemeltető törli, vagy módosítja a külső tartalomra történő hivatkozást.

A WIWE leírásai, ajánlásai, és minden más információja, illusztrációja, bármilyen egyéb utalása, a legnagyobb gondossággal került megadásra, gyakorlati és kísérleti eredmények és tapasztalatok alapján. Mindazonáltal a myWIWE Kft. semmilyen módon nem vállal felelősséget leírások, ajánlások vagy illusztrációk használatából fakadó károkért. A gyártó nem tudja figyelemmel kísérni a használati utasításnak való megfelelőséget, sem a megfelelő mérési körülményeket, vagy módszereket a WIWE működtetése, használata és karbantartása során. Ezért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal és nem tehető felelőssé olyan károkért, anyagi veszteségért, vagy személyi sérülésért amelyek pontatlan mérési eredményekből, nem szakszerű működtetésből, nem rendeltetésszerű üzemeltetésből, valamint nem rendeltetésszerű használatból és karbantartásból erednek, vagy amelyek a felsoroltakkal bármilyen módon kapcsolatban állnak. Az myWIWE Kft. garanciában vállalt felelőssége nem terjed ki a szállítás során keletkező károkra, valamint a nem jóváhagyott cserealkatrészek vagy tartozékok használatából közvetlenül, közvetve vagy következetes módon eredő károkra. A garanciáról bővebben a garancia illetve a szállítási és a fizetési feltételek menüpontban olvashat bővebben.

A WIWE használati útmutatójában lévő anyag csak tájékoztatási célokat szolgál. A WIWE vonatkozásában a gyártó a folyamatos fejlesztési programok miatt fenntartja az előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot, nagyobb mérési pontosságot nyújtó termék kerül forgalomba. A myWIWE Kft. nem vállal felelősséget a WIWE használatából származó károkért, költségekért, vagy kiadásokért, legyenek közvetettek, vagy közvetlenek, következményesek, vagy egyediek.

  1. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, ezért a felhasználási feltételek követése a felhasználó feladata. A változások, a megváltozott felhasználási feltételek a honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

A WIWE-hoz kapcsolódó applikáció útmutatóban szereplő leírások csak tájékoztatási célokat szolgálnak. A WIWE vonatkozásában a gyártó a folyamatos fejlesztési programok miatt fenntartja az előzetes tájékoztatás nélküli változtatás jogát.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a myWIWE Kft. a WIWE applikációját bármikor és bármilyen módon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (beleértve minden itt megjelent utasítást, szabályzatot vagy iránymutatást). Ezen módosítások nem kötelezőek és nem előírtak, így ennek pontos idejét meghatározni nem lehet.

Részleges érvénytelenség

Ha szabályzat, vagy bármely a jogviszonyt szabályozó dokumentum valamely előírása érvénytelen, vagy azzá válik, attól függetlenül valamennyi további rész továbbra is érvényben marad (részleges érvénytelenség). Amennyiben az érvénytelenség okát egy későbbi jogszabályváltozás okozza, vagy az bármely hatóság, bíróság döntése alapján áll elő, úgy az érvénytelen rész helyébe az annak legjobban megfelelő, a szerződéses rendelkezés célját legjobban betöltő rész lép.

  1. Jogviták rendezése

Vis maior

A Sanatmetal mentesül a jogviszonyból fakadó kötelezettségei nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány, telekommunikációs hálózatok, internet hálózatok, komputer hálózatok, internet hálózatok részleges, vagy teljes üzemszünete.  Az ellenállhatatlan erő bekövetkeztéről illetve megszűntéről – ha annak akadálya nincs - 8 napon belül kell értesíteni a másik felet.

A WIWE-al szemben felmerülő vitás ügyeket minden esetben békés úton igyekszünk rendezni az irányadó panaszkezelési elvek szerint. Amennyiben a vitás ügy békés úton nem rendezhető, úgy a jogviták rendezésére mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben a magyar jog az irányadó.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: myWIWE Diagnisztika Korlátolt Felelősségű Társaság, H-3300 Eger, Faiskola út 5.

Email:info@mywiwe.com

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Sanatmetal Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Kifogás esetén az ügyfél jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu